Nowe programy dla osób niepełnosprawnych

Na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi nowych programów. Niedawno zakończyły się konsultacje do pilotażowych konkursów.

PFRON uruchomi trzy nowe programy, będą to:

  • pilotażowy program „ABSOLWENT”,
  • pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA”,
  • program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Jak czytamy na stronie PFRON’u celem programów jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

To ważna informacja szczególnie dla osób niepełnosprawnych, które kończą studia.  To do nich adresowany jest program Absolwent, którego celem jest  podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.  Należy jednak podkreślić, że adresatami programu są szkoły wyższe, które jak czytamy „wykażą, że podjęły współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów”.

Adresatem kolejnego programu, czyli Praca-Integracja są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszająca gotowość do zatrudnienia. Z kolei uczestnikami programu mogą są:

  1. „przedsiębiorstwa, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 (dwadzieścia pięć)  etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie to przyczyni się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem, liczonego w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec roku, poprzedzającego rok złożenia oferty;
  2. organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne zlecone przez PFRON”.

Trzecim pilotażowym programem jest STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej. Celem tego programu jest „podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej”. Program będzie realizowany na teranie całego kraju. W programie czytamy, że:

  1. Adresatami programu są organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli, które nie są:

1) przedsiębiorstwami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z późn. zm.);

2) spółkami Skarbu Państwa, do których zastosowanie ma ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.).”

Beneficjentami tego programu są osoby z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Na pewno warto śledzić aktualności na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Dodaj opinie na forum