Stopnie niepełnosprawności

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny.

Stopnie te są przyznawane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest osobie powyżej 16 roku życia na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub przez jej przedstawiciela ustawowego.

Lekki stopień niepełnosprawności

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy zarobkowej, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (w relacjach z otoczeniem i środowiskiem) dające się wyrównać przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, sprzęt pomocniczy lub środki techniczne.

Lekki stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony (jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia) lub na stałe (jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy).

Jeśli nastąpi pogorszenie stanu zdrowia, osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę kondycji jej zdrowia.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu w sposób uniemożliwiający podjęcie zatrudnienia albo zdolną do wykonywania zatrudnienia jedynie w warunkach pracy chronionej. Osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności wymaga, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Zaliczenie do grupy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie wyklucza możliwości podejmowania przez tę osobę zatrudnienia.
Ograniczona możliwość samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Osoby takie wymagają w stopniu mniejszym lub większym, pomocy w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem.


« || »2021