Umiarkowany stopień niepełnosprawności w pracy: Przywileje i ulgi

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza, że osoba niepełnosprawna ma zmniejszoną sprawność organizmu, a pracę może podjąć pod warunkiem, że stanowisko pracy zostanie przystosowane do jej potrzeb i możliwości. Oczywiście osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W żaden sposób nie jest zobowiązana do pracy w zakładzie pracy chronionej. Ludzie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą również wymagać częściowej lub okresowej pomocy z powodu ograniczonej możliwości do samodzielnej egzystencji.

Przywileje osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Czas pracy – w tym przypadku, nie może on przekraczać 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo. Wszystkie osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudniane w nadliczbowych godzinach i w porze nocnej. Wyjątkiem jest stróżowanie, ale za zgodą lekarza medycyny pracy.

Dodatkowa przerwa w pracy – każdej osobie niepełnosprawnej należy się dodatkowa 15 minutowa przerwa, która jest wliczana do czasu pracy. Można ją wykorzystać na gimnastykę lub wypoczynek.

Dodatkowy urlop – osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do wykorzystania dodatkowego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze 10 dni. Prawo to nabywa się po przepracowaniu pierwszego roku. Nawet jeśli w tym czasie zmienimy pracodawcę, urlop w zwiększonym wymiarze nadal będzie nam przysługiwał.
Dodatkowe dni urlopowe nie będą przysługiwały osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego określonych na podstawie innych przepisów. Pracodawca ma także obowiązek zwolnić od pracy niepełnosprawnego pracownika, jeśli wymaga on wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub załatwienia sprzętu ortopedycznego, których nie można odbyć po godzinach pracy. Pracownik za to zwolnienie będzie miał naliczany ekwiwalent pieniężny jak za urlop wypoczynkowy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności
Umiarkowany stopień niepełnosprawności / Przywileje i ulgi

Komunikacja – osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS. Wyjątek jest młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26 roku życia, którzy mogą korzystać z przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78 % w drodze do szkoły, z wizytą do lekarza czy w drodze na rehabilitację. Wówczas jednak muszą posiadać przy sobie dokument poświadczający cel podróży, skierowanie od lekarza oraz poświadczenie potwierdzające niepełnosprawność. Ulgi w komunikacji gminnej/miejskiej są uzależnione od uchwały ustalonej w danym urzędzie i radzie gminny.

Urlop na turnus rehabilitacyjny – pracownikom z umiarkowaną niepełnosprawnością przysługuje także prawo do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, raz w roku. Trzeba jednak pamiętać, iż suma dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienia na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym, aby nie stracić prawa do dodatkowego 10-dniowego urlopu.

Odliczenia od podatku – osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć ją w ramach corocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych. Taka ulga obejmuje:

  1. dostosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  2. przystosowanie pojazdów mechanicznych (montaż specjalistycznego sprzętu),
  3. zakup i naprawę indywidualnego zaopatrzenia rehabilitacyjnego,
  4. zakup materiałów szkoleniowych wynikających z potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  5. koszt pobytu na turnusach rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych,
  6. koszt obsługi tłumacza języka migowego oraz leków (w określonej kwocie i z zaświadczeniem od lekarza),
  7. koszt transportu np. na pobyt związany z leczeniem.

Karta parkingowa – którą można otrzymać, jeśli osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest znacznie ograniczona możliwościami samodzielnego poruszania się i ma zaznaczone kodami w orzeczeniu: choroby narządu wzroku 04-O lub upośledzenie narządu ruchu 05-R albo chorobę neurologiczną 10-N.

Zwolnienie od opłaty abonamentowej za radio i telewizję – ulga ta przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nadanym z tytułu uszkodzenia narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%).

Dofinansowania – osoby z umiarkowanym stopniem mogą również ubiegać się o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na wspomniany już turnus rehabilitacyjny a także likwidację barier architektonicznych oraz komunikacyjnych i technicznych, czy zaopatrzenie rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Trzeba jednak pamiętać o tym, że obowiązuje określone kryterium dochodowe, którego nie można przekroczyć (wyjątkiem jest dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych). Ponadto mogą również skorzystać z programu Aktywny Samorząd. Jeżeli chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wykształcenie wyższe mogą skorzystać z Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.


« || »2021