Korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić osobę niepełnosprawną mogą skorzystać z różnych firm wsparcia. Jedną z nich jest dofinansowanie do wynagrodzenia.

Każdy pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może uzyskać dofinansowanie. Pod warunkiem, że będzie to zgodne z przepisami prawa pracy. Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Obecnie miesięczne dofinansowanie przysługuje, w przypadku osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 1800 złotych, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 1125 złotych oraz z lekkim stopniem niepełnosprawności – 450 złotych.

Powyższe kwoty są zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E) oraz
 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Kto się może ubiegać o dofinansowanie?

Nie ma znaczenie, czy pracodawca prowadzi małą kilkuosobową działalność, czy też zakład pracy chronionej, jeżeli zatrudnia osobę niepełnosprawną na umowę o pracę może skorzystać z dofinansowania. Podsumujmy. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego może otrzymać:

 • zakład pracy chronionej,
 • przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%,
 • prowadzisz działalność gospodarczą, która nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • prowadzisz działalność gospodarczą i nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • prowadzisz działalność gospodarczą i nie przekroczyłeś kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Jednak dofinansowanie przysługuje wyłącznie pracodawcom, którzy:

 • nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • nie mają trudnej sytuacji ekonomicznej, którą określają przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej
 • nie są obciążeni obowiązkiem zwrotu pomocy, który wynika z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem

Obecnie limit rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wynosi 10 milionów euro.

Pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na:

 • osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia (u jednego z wyżej wymienionych pracodawców), ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numery PESEL i NIP oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu
 • osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć miesięcznej pensji pracownika niepełnosprawnego.

Refundacja składek ZUS

O dofinansowanie kosztów składek ZUS mogą starać się pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników, bez względu na wysokość osiąganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Refundacja składek ZUS jest możliwa dla pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne na umowę o pracę i na osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, po wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kwota refundacji składek uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby zatrudnionej:
• 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
• 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
• 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Praca dla osób niepełnosprawnych
Praca dla osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudni na co najmniej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy w maksymalnej wysokości wynoszącej 15- krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie to dotyczy również osoby, której niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia w danym zakładzie (bez winy własnej lub pracodawcy). Zwrot kosztów obejmuje zarówno przystosowanie nowo utworzonych, jak i istniejących miejsc pracy, do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to adaptacji pomieszczeń zakładu, samego stanowiska pracy oraz zatrudnienia osoby pomagającej pracownikowi niepełnosprawnemu (asystenta). Pracodawca otrzyma zwrot tych kosztów, jeżeli złoży odpowiedni wniosek, udokumentuje poniesione koszty fakturami i uzyska pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy.

Zwrot kosztów na szkolenie pracowników niepełnosprawnych

Na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia zatrudnionych u pracodawcy osób niepełnosprawnych. Warunkiem jest zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą, w której określony jest zakres i wysokość zwrotu kosztów tego szkolenia. Zwrot może obejmować m. in: wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, koszty usług doradczych, związane z danym szkoleniem czy koszty materiałów szkoleniowych. Trzeba jednak pamiętać, że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Ulga we wpłatach na PFRON

Pracodawcy, którzy nie osiągają odpowiednich wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (minimum 6%), muszą dokonywać obowiązkowych wpłat na PFRON. Kiedy zatrudnią wymaganą liczbę pracowników niepełnosprawnych są zwolnieni z tej obowiązkowej opłaty. Również kiedy kupią usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkty od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, w tym co najmniej 10 proc. osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mają prawo do obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na Fundusz.

Dodaj opinie na forum