Osoby niepełnosprawne w administracji

Osoby niepełnosprawne często nie wiedzą, że mają pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej – pod warunkiem, że w trakcie rekrutacji będą wśród najlepszych kandydatów.

Wszystkie instytucje działające na mocy Ustawy o służbie cywilnej i Ustawy o pracownikach samorządowych są zobligowane do przestrzegania jej zapisów. Jeżeli dana instytucja nie spełnia 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, a w trakcie procesu rekrutacji osoba niepełnosprawna znajdzie się wśród pięciu najlepszych kandydatów, wówczas ma pierwszeństwo w otrzymaniu pracy. Trzeba jeszcze dodać, że przepis, o którym mowa dotyczy jedynie wolnych stanowisk.

Należy wiedzieć, że urzędy administracji rządowej i samorządowej nie otrzymują dofinansowania z PFRON – w przeciwieństwie do przedsiębiorstw. Prawdopodobnie dlatego poziom zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych we wspomnianych urzędach jest niski, chociaż zdarzają się urzędy samorządowe, gdzie liczba pracowników niepełnosprawnych jest nawet wyższa niż 6% . Urzędy za niespełnienie 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością zobowiązane są do płacenia wysokich składek do PFRON. Mimo tego nie szukają rozwiązania, czyli w tym przypadku oszczędności poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Jak czytamy w rozdziale 3 Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej w art. 29a Ustawy o służbie cywilnej „Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.”

Ogłoszenie o naborze w urzędzie powinno zawierać następujące informacje, o których mowa w Art. 28 P.2

„2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

4a) informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy;

4b) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów.”

Ponadto na stronie Serwisu Służby Cywilnej czytamy jakie warunki powinna spełnić osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.
„Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby skorzystanie z pierwszeństwa w zatrudnieniu przez osobę niepełnosprawną było możliwe to:

  • złożenie wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze niższy niż 6% (informacja ta jest umieszczana w treści ogłoszenia o naborze), uzyskanie w toku naboru wyniku umożliwiającego znalezienie się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów”.

Jeżeli osoba niepełnosprawna poszukuje pracy warto, aby sprawdziła aktualne ogłoszenia m.in. jednostek samorządowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *