Osoby niepełnosprawne w administracji

Osoby niepełnosprawne często nie wiedzą, że mają pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej – pod warunkiem, że w trakcie rekrutacji będą wśród najlepszych kandydatów.

Wszystkie instytucje działające na mocy Ustawy o służbie cywilnej i Ustawy o pracownikach samorządowych są zobligowane do przestrzegania jej zapisów. Jeżeli dana instytucja nie spełnia 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, a w trakcie procesu rekrutacji osoba niepełnosprawna znajdzie się wśród pięciu najlepszych kandydatów, wówczas ma pierwszeństwo w otrzymaniu pracy. Trzeba jeszcze dodać, że przepis, o którym mowa dotyczy jedynie wolnych stanowisk.

Należy wiedzieć, że urzędy administracji rządowej i samorządowej nie otrzymują dofinansowania z PFRON – w przeciwieństwie do przedsiębiorstw. Prawdopodobnie dlatego poziom zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych we wspomnianych urzędach jest niski, chociaż zdarzają się urzędy samorządowe, gdzie liczba pracowników niepełnosprawnych jest nawet wyższa niż 6% . Urzędy za niespełnienie 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością zobowiązane są do płacenia wysokich składek do PFRON. Mimo tego nie szukają rozwiązania, czyli w tym przypadku oszczędności poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Jak czytamy w rozdziale 3 Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej w art. 29a Ustawy o służbie cywilnej „Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.”

Ogłoszenie o naborze w urzędzie powinno zawierać następujące informacje, o których mowa w Art. 28 P.2

„2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

4a) informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy;

4b) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów.”

Ponadto na stronie Serwisu Służby Cywilnej czytamy jakie warunki powinna spełnić osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.
„Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby skorzystanie z pierwszeństwa w zatrudnieniu przez osobę niepełnosprawną było możliwe to:

  • złożenie wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze niższy niż 6% (informacja ta jest umieszczana w treści ogłoszenia o naborze), uzyskanie w toku naboru wyniku umożliwiającego znalezienie się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów”.

Jeżeli osoba niepełnosprawna poszukuje pracy warto, aby sprawdziła aktualne ogłoszenia m.in. jednostek samorządowych.

 

Dodaj opinie lub recencję na forum