Nowe programy PFRON – za czy przeciw?

Przekazujemy wiadomości dotyczące nowych programów PFRON, które zostały uchwalone i podane do informacji 16 grudnia. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o wdrożeniu trzech nowych programów, o których wstępnie informowaliśmy w październiku.

Przypomnijmy, że o tych programach na naszym blogu pisaliśmy już w październiku. Wówczas pracownik PFRON poinformował nas, że będą one wdrażane w 2017 roku – jak widać warto nam ufać. Przekazujemy sprawdzone wiadomości. Wtedy pisaliśmy, że programy będą jeszcze konsultowane i prawdopodobnie pod koniec roku zostaną przyjęte do realizacji. Przejdźmy jednak do rzeczy. Poniżej przedstawiamy trzy programy.

Program STABILNE ZATRUDNIENIE

Pełna nazwa programu to „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Celem ogólnym programu, jak informuje PFRON, jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Adresatami programu są organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli (z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa) a także instytucje publiczne, a więc samorządy gminne, samorządy powiatowe, samorządy wojewódzkie, jak również państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Beneficjentami są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia – na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach programu.

Program ABSOLWENT

Program Absolwent może być szansą dla osób z wykształceniem wyższym. Celem ogólnym programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie. Należy przy okazji zaznaczyć, że wskaźnik studentów z niepełnosprawnością wśród ogółu studentów wynosi ok. 2%. Przy czym i tak niewielka liczba spośród nich otrzymuje zatrudnienie zgodne ze swoimi kwalifikacjami. Jak podaje PFRON adresatami programu są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów. Niemniej szkoły wyższe mogą realizować program samodzielnie, za pośrednictwem własnych biur karier lub własnych Biur ds. Osób Niepełnosprawnych lub korzystając z usług agencji zatrudnienia. Oczywiście beneficjentami tego programu są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności.

Program PRACA – INTEGRACJA

Warto zacząć od celu ogólnego tego programu, którym jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Adresatami tego programu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym).  Z kolei uczestnikami programu mogą być:

  • przedsiębiorstwa, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie to przyczyni się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem, liczonego w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec roku, poprzedzającego rok złożenia oferty;
  • organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne zlecone przez PFRON.

Co ważne przedsiębiorstwem, o którym mowa może być także przedsiębiorstwo będące spółką Skarbu Państwa. Z kolei co do organizacji pozarządowych, muszą być wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Za czy przeciw

Czas pokaże, czy programy, które będą wdrażane, jak podaje PFRON do dnia 31 grudnia 2020 roku, przyniosą zamierzone rezultaty. Na stronie PFRON jesteśmy informowani, że wpisują się one w realizację Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, czy standardy polityki Państwa określone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ale pytanie, czy będą one tyle przystępne, że przedsiębiorcy zainteresują się wzięciem udziału w danym programie. Ponadto nieukontentowani mogą być mali i średni przedsiębiorcy, którzy co prawda nie są gotowi do zatrudnienia 25 osób, ale przecież mogliby zatrudnić po zakończonym stażu aktywizacyjnym np. 5 osób. Po zapoznaniu się z programem „Praca – Integracja” można być rozczarowanym, a właściwie mogą być rozczarowani przedstawiciele sektora MSP.

Źródło:

Dodaj opinie lub recencję na forum