Dla kogo 500 plus?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa w lipcu przedstawiła projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli popularnym 500+ dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj już wiemy, że wchodzi w życie od 1 października.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czytamy, że nowe przepisy wejdą w życie 1 października. Świadczenie ma zapewnić wsparcie osobom niepełnosprawnych w wysokości do 500 złotych miesięcznie.
Należy pamiętać, że 500 plus będzie przysługiwało osobom, których niezdolność do samodzielnej egzystencji jest potwierdzona przez właściwe organy orzekające.

Świadczenie ma charakter uzupełniający. Środki w wysokości 500 zł będą przysługiwać osobom, które wymagają zwiększonych kosztów związanych z pielęgnacją, rehabilitacją a także opieką medyczną. Zgodnie z tym, co zapowiadały władze jest to pomoc systemowa, a nie jednorazowa.

Dla kogo 500 plus?

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie. O czym pamiętać? Łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków.

Zatem osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia i nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. Osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną również uzyskają prawo do świadczenia uzupełniającego.

Kto składa oświadczenie?

Świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej. Wnioski będzie można składać od 1 października. Do wsparcia uprawnione będą osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem.

Wnioski należy składać do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z nowych przepisów skorzysta ponad 800 tys. osób. Na wsparcie przeznaczone zostanie ok. 4,5 mld złotych rocznie.

Trzeba wiedzieć, że świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie będzie też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.

Dodaj opinie lub recencję na forum